Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • UBND Gia Lai (83)
Trích yếu: V/v treo khẩu hiệu phục vụ tuyên truyền Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018
Ngày ban hành:
28/11/2018
Ngày có hiệu lực:
28/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đôn đốc, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
Ngày ban hành:
26/01/2018
Ngày có hiệu lực:
26/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc công bố đanh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành
Ngày ban hành:
12/01/2018
Ngày có hiệu lực:
12/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v cấp thẻ BHYT năm 2018 cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng
Ngày ban hành:
20/11/2017
Ngày có hiệu lực:
20/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2017 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2017.
Ngày ban hành:
09/05/2017
Ngày có hiệu lực:
09/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 34/CT-TTG ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày ban hành:
24/03/2017
Ngày có hiệu lực:
24/03/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng
Ngày ban hành:
07/11/2016
Ngày có hiệu lực:
07/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TBKL của Đ/c Huỳnh Nữ Thu Hà, PCT- UBND tỉnh tại HN đánh giá kết quả thực hiện BHYT giai đoạn 2013-2015 và triển khai công tác phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
18/10/2016
Ngày có hiệu lực:
18/10/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực