Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Luật (3)
Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày có hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
13/06/2014
Ngày có hiệu lực:
13/06/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật BHYT
Ngày ban hành:
28/11/2008
Ngày có hiệu lực:
28/11/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực