Giới thiệu chung BHXH tỉnh Gia Lai

02/12/2019 05:17 PM


Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 04 tháng 8 năm 1995 theo Quyết định số 117/QĐ-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Gia Lai, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trụ sở BHXH tỉnh Gia Lai

Trụ sở BHXH tỉnh Gia Lai

Trong các năm qua, BHXH tỉnh Gia Lai luôn đoàn kết hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Nhà nước và BHXH Việt Nam giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

1. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Đã tổ chức thu BHXH, BHYT, hình thành quỹ tập trung, thống nhất nhằm đảm bảo thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động ở mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, công tác phát triển đối tượng BHXH, BHYT năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 1995 mới có gần 43.000 lao động tham gia BHXH, BHYT với số thu gần 26,8 tỷ đồng, thì đến cuối năm 2015 đã có trên 1.066.000 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng gần 25 lần so với năm 1995, trong đó: tham gia BHXH 81.875 người (đạt 9,94% so với lực lượng lao động), tham gia BH thất nghiệp 68.899 người (đạt 8,36% so với lực lượng lao động), tham gia BHYT 1.066.372 người (đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên 76,18% dân số của tỉnh); tổng số thu BHXH, BHYT năm 2015 đạt trên 1.730,5 tỷ đồng, tăng hơn 55,8 lần so với năm 1995; tổng số tiền nợ đọng trên 43,6 tỷ đồng (chiếm tỷ 2,47%). Đến nay đã có nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia BHXH, BHYT; nhiều người dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Chính sách BHXH, BHYT mở rộng đến nhiều nhóm đối tượng và các tầng lớp nhân dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Công tác chi trả

Công tác thẩm định hồ sơ chi trả các chế độ BHXH được thực hiện đầy đủ, kịp thời, theo quy định. Năm 1995 chi trả 9,8 tỷ đồng, đến năm 2015, thẩm định trên 31.628 lượt người, số tiền chi trả trên 1.244 tỷ đồng tăng gần 90 lần so với năm 1995. Thực hiện quy trình giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho người tham gia BHYT. Năm 2009, Luật BHYT có hiệu lực, có 31.739 lượt người KCB với kinh phí thanh toán 133,6 tỷ đồng thì đến cuối năm 2015 đã có 1.133.749 lượt người KCB BHYT với kinh phí trên 413 tỷ đồng.

3. Công tác thông tin tuyên truyền

Trải qua 20 năm, Ngành BHXH tỉnh đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, chủ động ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phư¬ơng như Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để truyền thông các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN đến các đơn vị sử dụng lao động. Cùng với các cơ quan báo đài của tỉnh tổ chức viết tin bài, phóng sự về những hoạt động BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.
Phối hợp với Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức đối thoại chính sách BHXH, BHYT với hội viên các hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh.
In và phát hành hàng vạn bản tài liệu, tờ rơi về chế độ chính sách BHXH, BHYT giúp cho mọi ng¬ười dân có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

4. Về công tác tổ chức bộ máy

Hệ thống tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh trong những năm qua luôn được quan tâm. Đội ngũ công chức, viên chức được đào tạo, đào tạo lại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành. Khi mới thành lập trên cơ sở chia tách từ ngành LĐTB&XH, Liên đoàn Lao động; cơ sở hạ tầng lúc đầu không có, phải thuê mướn trụ sở để làm việc. Bộ máy BHXH tỉnh Gia Lai lúc đó có 4 phòng nghiệp vụ, 11 đơn vị BHXH cấp huyện với 53 cán bộ viên chức (trong đó Đại học 06 người, trung cấp là 33 người và 14 người có trình độ sơ cấp), đến cuối năm 2015, bộ máy BHXH tỉnh Gia Lai có 11 phòng nghiệp vụ, 17 đơn vị BHXH cấp huyện với 315 công chức viên chức và người lao động (trong đó có 02 thạc sỹ, Đại học và Cao Đẳng là 224 người, Trung cấp có 60 người và sơ cấp có 29 người); có trên 70% công chức viên chức có trình độ đại học và cao đẳng, nhiều người có trình độ lý luận chính trị cao cấp, QLNN ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên…

5. Những thành tích đã đạt được trong 20 năm qua

  • 04 Huân chương Lao động hạng Ba: cho 01 tập thể và 03 cá nhân.
  • 08 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: cho 01 tập thể BHXH tỉnh (2 lần) và 06 cá nhân;
  • 06 Cờ thi đua của BHXH Việt Nam: cho BHXH tỉnh và 3 BHXH huyện;
  • 02 Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho BHXH tỉnh (02 lần);
  • 86 Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: cho 26 tập thể và 60 cá nhân;
  • 16 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: cho tập thể BHXH tỉnh và 15 cá nhân.

 

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN