Phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp tích hợp tiện ích sổ Bảo hiểm Xã hội trên ứng dụng VNeID

Công tác CCHC, xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số Ngành BHXH Việt Nam: Nhiều kết quả tích cực

[Infographic]: Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Gia Lai: Triển khai Ngày chuyển đổi số năm 2023 từ 15/9

[Infographic]: Cách lấy lại mật khẩu VssID

Gia Lai triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông dữ liệu toàn quốc

Ngành BHXH Việt Nam: Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong triển khai, thực hiện Đề án 06

Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tại BHXH các địa phương cần tăng cường hoạt động, hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Xuất hiện đối tượng giả mạo cán bộ BHXH hỗ trợ nâng cấp ứng dụng VssID

Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu của Đề án 06