Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (299)
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 1133/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
16/10/2015
Ngày có hiệu lực:
16/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 777/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày có hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 929/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
26/07/2018
Ngày có hiệu lực:
26/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 327/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện chi trả các chế độ BHXH, TCTN
Ngày ban hành:
10/10/2019
Ngày có hiệu lực:
10/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v các hoạt động tuyên truyền dịp cao điểm
Ngày ban hành:
18/09/2019
Ngày có hiệu lực:
18/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực