Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (84)
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
17/10/2018
Ngày có hiệu lực:
17/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:
15/10/2018
Ngày có hiệu lực:
15/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 76/2017/NĐ-CP: Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
30/06/2017
Ngày có hiệu lực:
30/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
26/05/2016
Ngày có hiệu lực:
26/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
Ngày ban hành:
10/05/2016
Ngày có hiệu lực:
10/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 21/2016/NĐ-CP: Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
31/03/2016
Ngày có hiệu lực:
31/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.
Ngày ban hành:
29/12/2015
Ngày có hiệu lực:
29/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
05/01/2016
Ngày có hiệu lực:
05/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực