Mở rộng mô hình đánh giá, quản lý quỹ hưu trí và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ số

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mở rộng bao phủ BHXH tự nguyện

Điểm tin an sinh xã hội tháng 9/2023

BHXH Việt Nam: Tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế khu vực phía Nam

Điểm tin an sinh xã hội tháng 8/2023

Điểm tin an sinh xã hội tháng 7/2023

Điểm tin an sinh xã hội tháng 5/2023

Điểm tin an sinh xã hội tháng 4/2023

Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ BHXH toàn dân

Đến năm 2030: Việt Nam quyết tâm đạt tỷ lệ bao phủ BHXH khoảng 60%