Ban Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai

02/12/2019 05:29 PM


Ông Trần Văn Lực
Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai


 
Bà Ngô Thị Hiền
Ông Trần Ngọc Tuấn
Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai
Bà Trần Thị Hồng Hạnh
Bà Trần Thị Hồng Hạnh
Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai

 

1. Giám đốc Trần Văn Lực

- Phụ trách chung, lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của BHXH tỉnh Gia Lai, là người phát ngôn của BHXH tỉnh Gia Lai.

- Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam; các Chỉ thị, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đơn vị, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của BHXH tỉnh đối với Ngành và địa phương.

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ chính trị của Ngành trên địa bàn.

- Chỉ đạo trực tiếp công tác: Kế hoạch, tài chính; thanh tra, kiểm tra; tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Giám định BHYT; ký Hợp đồng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT với các cơ sở KCB do BHXH tỉnh quản lý và các quyết định thành lập các tổ chuyên môn, nhóm giám định tại phòng Giám định BHYT.

Tổ chức điều hành công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch; thực hiện chế độ thông tin, truyền thông, báo cáo với BHXH Việt Nam, cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương về việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

+ Phòng nghiệp vụ: Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra - Kiểm tra; Tổ chức cán bộ, Giám định BHYT.

+ Cụm thi đua số 03, gồm BHXH các huyện, thị xã: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Chư Pưh, Ayun Pa.

- Sinh hoạt cơ quan, đảng, đoàn thể tại phòng Kế hoạch - Tài chính.

2. Phó Giám đốc Trần Ngọc Tuấn

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý thu và thu nợ; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; khai thác, phát triển và quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; công nghệ thông tin.

- Trực tiếp tham gia các công việc liên quan đến ngành BHXH do UBND thành phố Pleiku triển khai. Chủ động phối hợp với các đơn vị của Thành ủy, UBND thành phố Pleiku để giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn thành phố.

- Tổ trưởng Tổ thẩm định thời gian công tác trước năm 1995.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:

+ Phòng nghiệp vụ: Quản lý Thu - Sổ, thẻ; Công nghệ thông tin.

+ Cụm thi đua số 01, gồm BHXH các huyện: Chư Sê, Đak Đoa, Chư Prông, Đức Cơ, Chư Păh, Ia Grai.  

- Sinh hoạt cơ quan, đảng, đoàn thể tại phòng Quản lý Thu - Sổ, thẻ.

3. Phó Giám đốc Trần Thị Hồng Hạnh

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chế độ chính sách BHXH; công tác văn phòng; Truyền thông.

- Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử (Website) của BHXH tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:

+ Phòng nghiệp vụ: Truyền thông; Văn phòng; Chế độ BHXH.

+ Cụm thi đua số 02, gồm BHXH các huyện, thị xã: Mang Yang, Đak Pơ, An Khê, Kbang, Kông Chro.

- Sinh hoạt cơ quan,  đảng, đoàn thể tại phòng Chế độ BHXH.