Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (1412)
Trích yếu: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ quản lý thuộc BHXH tỉnh Gia Lai
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 1133/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
16/10/2015
Ngày có hiệu lực:
16/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 777/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày có hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 929/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
26/07/2018
Ngày có hiệu lực:
26/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định 327/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
03/03/2020
Ngày có hiệu lực:
03/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TB thay đổi tên miền Trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh
Ngày ban hành:
16/03/2020
Ngày có hiệu lực:
16/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chương trình 68 của Tỉnh ủy
Ngày ban hành:
17/09/2018
Ngày có hiệu lực:
17/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế năm 2020-2021 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng
Ngày ban hành:
28/10/2019
Ngày có hiệu lực:
28/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực