BHXH tỉnh Gia Lai: Là một trong 19 cơ quan, đơn vị xếp loại xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

06/02/2024 03:14 PM


Ngày 26/01/2024, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 02/QĐ-BCĐ phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 đối với 17 đơn vị hành chính cấp huyện và 147 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh.

Theo đó, trong số 17 đơn vị hành chính cấp huyện có 4 đơn vị xếp loại xuất sắc, 11 đơn vị loại khá và 02 đơn vị trung bình.

Đối với 147 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh, có 15 đơn vị đạt loại xuất sắc, 121 đơn vị đạt loại khá, 01 đơn vị xếp loại trung bình và 10 đơn vị xếp loại yếu.

BHXH tỉnh Gia Lai vinh dự là một trong 19 cơ quan, đơn vị được xếp loại xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai năm 2023.

Nhã Trúc