15/05/2009 10:40 AM

Chương 3 Luật BHYT qui định về thẻ BHYT như sau:

15/05/2009 12:00 AM

Đối tượng tham gia BHYT được qui định tại Luật BHYT bao gồm

15/05/2009 12:00 AM

Điều 21. Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ