17/03/2009 07:48 AM

Nội dung cụ thể trong từng Chương, Điều của Luật phải đảm bảo tuân thủ và thể hiện được những nguyên tắc cơ bản đã được quy định. Nguyên tắc của BHXH trong ...

17/03/2009 07:46 AM

Quyền và trách nhiệm củ người sử dụng lao động (NSDLĐ) khi tham gia BHXH được quy định tại các Điều 17 và Điều 18 của Luật BHXH, cụ thể như sau:

17/03/2009 07:45 AM

Theo quy định của Luật BHXH thì tổ chức BHXH là tổ chức sự nghiệp, có chức năng thực hiện chế độ, chính sách BHXH, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH theo quy ...

17/03/2009 07:43 AM

Chế độ ốm đau là một trong các chế độ của BHXH bắt buộc. Chế độ ốm đau được quy định tại Mục 1 Chương III của Luật BHXH từ Điều 21 đến Điều 26, nội dung cụ thể ...

17/03/2009 07:41 AM

Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) là một trong những chế độ BHXH bắt buộc được quy định tại Mục 3 Chương III Luật BHXH từ Điều 38 đến Điều 48. ...

16/03/2009 04:23 PM

Một trong 5 chế độ của BHXH bắt buộc là chế độ tử tuất được quy định tại Mục 5 chương III Luật BHXH từ Điều 63 đến Điều 68 và khoản 3 Điều 139, bao gồm các quy ...

16/03/2009 04:21 PM

Hưu trí là chế độ cơ bản nhất trong 5 chế độ của hệ thống BHXH bắt buộc, được quy định tại Mục 4 chương III Luật BHXH từ Điều 49 đến Điều 62, bao gồm các quy ...

16/03/2009 04:20 PM

Luật BHXH đã được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006. Ngoài loại hình BHXH bắt buộc, Luật BHXH còn quy định loại hình BHXH tự nguyện (TN) ...

16/03/2009 04:18 PM

Ngày 21/6/2006 trong chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI bắt đầu biểu quyết thông qua các dự án luật đã được thảo luận, cho ý kiến từ những ngày họp ...

16/03/2009 04:17 PM

Luật BHXH đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006. Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ 1/1/2007 ...

Những nguyên tắc cơ bản của BHXH

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động

Quyền và trách nhiệm của tổ chức BHXH

Chế độ ốm đau

Chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp

Chế độ tử tuất

Chế độ hưu trí

BHXH tự nguyện

Ngày 21/6/2006 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật BHXH

Tổng quan về Luật Bảo hiểm xã hội