Gia Lai triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông dữ liệu toàn quốc

08/09/2023 04:22 PM


Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 2376/KH-UBND về triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông dữ liệu toàn quốc gồm: đăng ký khai sinh-đăng ký thường trú-cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử-xóa đăng ký thường trú-trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông dữ liệu quốc gia gồm: đăng ký khai sinh-đăng ký thường trú-cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử-xóa đăng ký thường trú-trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối, vận hành phần mềm dịch vụ công liên thông.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi, đa dạng trên các phương tiện thông tin, truyền thông về việc triển khai, thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông. Niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, tại các khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa để công dân biết về cách thức sử dụng dịch vụ liên thông và các lợi ích đạt được khi sử dụng dịch vụ công liên thông…

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: K.P

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung được giao để chủ trì, phối hợp tiếp tục cấp tài khoản ký số và tài khoản ban hành bản điện tử cho UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác cấp giấy khai sinh, trích lục khai tử bản điện tử. Rà soát, đánh giá, bảo đảm nguồn nhân lực để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường bố trí cán bộ, nhân viên có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức làm công tác hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân; xử lý nghiêm những trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà hoặc có thái độ thiếu chuẩn mực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, viên chức, nhân viên về triển khai thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông.

Đảm bảo trang thiết bị đầu cuối (máy tính kết nối mạng, máy in, máy scan, thiết bị ký số ...) nhằm phục vụ triển khai dịch vụ công liên thông trên địa bàn để hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời, hướng dẫn, khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại mục Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử trên cổng Dịch vụ công quốc gia/cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế cấp giấy chứng sinh, giấy báo tử theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế; đặc biệt cung cấp mã giấy chứng sinh, giấy báo tử để phục vụ dịch vụ công liên thông. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc nhập dữ liệu giấy chứng sinh, trích lục khai tử để đồng bộ lên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo Trần Đức (Baogialai.com.vn)