NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BHXH, BHYT GIAI ĐOẠN 2012-2020 VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

21/11/2018 11:52 AM


 1. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020".
 2. Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW ngày 10/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020".
 3. Chương trình 373/CTr-BHXH ngày 17/01/2013 của BHXH Việt Nam về triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020".
 4. Kế hoạch số 47-KH/BCS ngày 03/4/2013 của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020".
 5. Chương trình số 55-CTr/TU ngày 07/6/2013 của Tỉnh ủy Gai Lai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020".
 6. Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND tỉnh Gia Lai v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Gia Lai
 7. Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Gia Lai v/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 55-CTr/TU ngày 07/6/2013 của Tỉnh ủy Gai Lai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020".
 8. Công văn số 2306/UBND-VHXH ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức thực hiện Chương trình số 55-CTr/TU ngày 07/6/2013 của Tỉnh ủy Gai Lai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020".
 9. Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020".
 10. Chương trình Công tác trọng tâm 2015-2016 của Ban chỉ đạo thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh.
 11. Thông báo nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện BHXH,BHYT,BHTN tỉnh Gia Lai sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị