BHXH tỉnh Gia Lai: Tăng cường thực hiện 02 TTHC liên thông

15/11/2023 08:05 AM


Vừa qua, BHXH tỉnh Gia Lai ban hành văn bản 1816/BHXH-VP về việc đôn đốc triển khai thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông theo Đề án 06, bao gồm: “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai tángtrên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Để đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong triển khai, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, BHXH tỉnh yêu cầu Văn phòng, các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện các nội dung, công việc của đơn vị theo Kế hoạch số 219/KH-BHXH ngày 09/3/2023 của BHXH tỉnh về kiểm soát TTHC năm 2023.

Tăng cường việc triển khai 02 nhóm TTHC liên thông. Chủ động triển khai thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, kịp thời theo chỉ đạo tại Công văn số 2781/BHXH-VP, ngày 07/9/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Giao Văn phòng thường xuyên theo dõi, nhắc nhở và báo cáo hàng tuần đối với các đơn vị để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn.

Thu Lộc