Một số lưu ý trong điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP

18/09/2023 03:40 PM


Từ ngày 01/7/2023, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng quy định tại Điều 1 Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, cụ thể:

Điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 6/2023 đối với người hưởng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ (Nghị định 108/2021/NĐ-CP); điều chỉnh tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 6/2023 đối với người hưởng chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Tuy nhiên, một bộ phận người hưởng còn băn khoăn, thắc mắc khi tự tính mức điều chỉnh trên tổng tiền lương hưu tháng 6/2023 thì số tiền cao hơn mức lương hưu tháng 7/2023 (do cơ quan BHXH thực hiện điều chỉnh). Để hiểu rõ hơn nội dung điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ, như sau:

Thứ nhất, theo quy định tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 12/2021 đối với người hưởng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Thứ hai, những người không thuộc phạm vi được điều chỉnh tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP là những người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến tháng 6/2023.

Để đảm bảo công bằng trong điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, từ ngày 01/7/2023, Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 6/2023 đối với người hưởng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP, bởi lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 6/2023 đã bao gồm khoản điều chỉnh tăng 7,4%, nếu tính gộp tỷ lệ điều chỉnh của 02 Nghị định này sẽ tương đương 20,8%. Điều chỉnh tăng 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 6/2023 đối với những người hưởng không thuộc phạm vi điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Một điểm lưu ý nữa là, đối với các trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước ngày 01/01/2007 sẽ bao gồm cả khoản phụ cấp khu vực, song khoản phụ cấp khu vực không được điều chỉnh theo lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Các trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ ngày 01/01/2007 trở đi, lương hưu không có khoản phụ cấp khu vực, do vậy việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH được tính trên tổng tiền lương tháng 6/2023./.

Lê Hoàng