[Infographic]: Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023 - 2024

17/08/2023 02:53 PM


Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên do Nhà nước tổ chức thực hiện để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, không vì mục đích lợi nhuận.

ST