BHXH tỉnh Gia Lai: Hưởng ứng Tháng vận động BHXH toàn dân

18/05/2020 09:48 PM


Hưởng ứng Tháng vận động BHXH toàn dân của Thủ tướng Chính phủ  tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 về việc phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, lấy tháng 5 là Tháng vận động BHXH toàn dân. Sáng ngày 16/5/2020, BHXH tỉnh Gia Lai đã tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH, BHXH tự nguyện trên một số tuyến phố chính thuộc địa bàn thành phố Pleiku.

Đây là đợt ra quân đầu tiên trong số 03 đợt tuyên truyền lưu động của BHXH tỉnh nhằm tuyên truyền chính sách BHXH đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện đến với các đối tượng trên địa bàn thành phố Pleiku. Ngoài ra, BHXH tỉnh còn triển khai tuyên truyền thông qua việc treo băng rôn tuyên truyền trên các tuyến phố chính, đông dân cư, lắp đặt các áp phích tuyên truyền trực quan tại BHXH tỉnh và tại các huyện, thị xã; lắp đặt các áp phích tuyên truyền về chính sach BHXH tự nguyện tại nơi họp dân cư của các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông, các cơ quan, ban ngành nhằm tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; truyền thông về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của chính sách đối với đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Việc ra quân tuyên truyền chính sách BHXH nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH; tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân, người lao động tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, triển khai các giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH. Đồng thời gắn với hoạt động phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền lưu động: 

Điểm xuất phát tại trụ sở BHXH tỉnh Gia Lai

 

TH