UBND thành phố Pleiku: Chỉ đạo thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH về lập danh sách cấp thẻ BHYT

26/03/2020 08:55 AM


Ngày 16/03/2020, UBND Thành phố Pleiku đã ban hành Công văn số 743/UBND-LĐTBXH về việc triển khai Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý. Theo đó, UBND Thành phố Pleiku chỉ đạo:

Phòng Lao động Thương binh và xã hội Thành phố Pleiku niêm yết công khai Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Công văn số 254/SLĐTBXH-BTXH ngày 05/03/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tại nơi làm việc, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng đúng theo quy định, thường xuyên kiểm tra, đối chiếu danh sách đối tượng tham gia BHYT thuộc ngành lao động quản lý, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả công tác cấp thẻ BHYT cho UBND Thành phố và Sở Lao động TB&XH đúng theo quy định.

Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố Pleiku tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, sóng truyền thanh và truyền hình của Thành phố Pleiku về nội dung của Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH, Công văn số 254/SLĐTBXH-BTXH đến mọi tầng lớp nhân dân.

Ủy ban nhân dân các xã, phường niêm yết công khai Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH, Công văn số 254/SLĐTBXH-BTXH tại trụ sở HĐND-UBND xã, phường, nhà văn hóa, nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng, hội trường thôn, làng tổ dân phố, đăng tải trên trang thông tin điện tử, phát tin, bài trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường để nhân dân biết, định kỳ lập danh sách tăng, giảm đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách BHYT theo quy định của Luật BHYT gửi cơ quan BHXH tỉnh và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố để cấp thẻ BHYT.

Đề nghị UBMT Tổ Quốc Việt Nam thành phố Pleiku, BHXH tỉnh phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHYT, tăng cường tuyên truyền các nội dung chính sách pháp luật về BHYT, Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH và Công văn số 254/SLĐTBXH-BTXH .

Tin tưởng chắc chắn rằng, với sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền, công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố Pleiku được đảm bảo kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiến tới thực hiện lộ trình BHYT toàn dân./.

Trần Tuấn