Gia Lai: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

25/03/2020 08:26 AM


Ngày 23/3/2020, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN (viết tắt là Ban Chỉ đạo).

Quy chế này quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN theo Nghị quyết số 102/2018/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người lao động và người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN; việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng và Nhà nước; kiểm tra UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của tập thể và các thành viên Ban Chỉ đạo./.

Phương Thu