• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Cao Thế Thức
Email:
thethuc64@gmail.com
Ngày gửi:
11/05/2020
Lĩnh vực:
Khác
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi 57 tuổi, đã tham gia BHXH trong quân đội được 8 năm 9 tháng và đã được cộng dồn vào BHXH tính đến tháng 9 năm 2020 tôi có tham gia BHXH được 34 năm. Hiện tôi đang làm trong doanh nghiệp nhà nước, tháng 12/ 2020 tôi nghỉ hưu thì được hưởng bao nhiêu phần trăm? Tính trung bình 5 năm cuối hay tính cả quá trình đóng BHXH? Quá trình tham gia BHXH của tôi như sau: Từ 1982-1990 tham gia trong quân đội; Từ 1994-2015 đóng tiền theo mức lương cơ bản của nhà nước; Từ 2016-2020 đóng BHXH do người sử dụng lao động đóng, xin hỏi khi nghỉ hưu thì tính như thế nào? xin cảm ơn.

Trả lời bởi:
Phòng Chế độ BHXH
Ngày trả lời:
21/05/2020
File đính kèm:
Câu trả lời:

1. Cách tính mức lương bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu:

Trường hợp của ông vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương (TL) do Nhà nước quy định (1982 – 1990 và 1994 - 2015) vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ TL do người sử dụng lao động (SDLĐ) quyết định (2016 – 2020) thì tính bình quân TL tháng đóng BHXH chung của các thời gian tham gia BHXH. Trong đó thời gian đóng BHXH theo chế độ TL do Nhà nước quy định được tính bình quân TL tháng đóng BHXH 5 năm cuối của giai đoạn (1994 - 2015), cụ thể như công thức sau:

 

Mbptl  =

(Mức b/q tiền lương theo chế độ TL của nhà nước) x (Tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ TL nhà nước)

+

(Mức b/q tiền lương theo chế độ TL do người SDLĐ quyết định) x (Tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ TL do người SDLĐ quyết định)

Tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ TL của nhà nước

+

Tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ TL do người SDLĐ quyết định

2. Cách tính tỷ lệ % mức hưởng lương hưu:

- Ông có 34 năm đóng BHXH:

+ 18 năm đóng BHXH được tính bằng 45%;

+ Từ năm thứ 19 đến năm thứ 34 là 16 năm, cứ mỗi năm tính bằng 2%: 16 năm x 2% = 32%;

Tổng cộng 45% + 32% = 77%. Theo quy định của Luật BHXH, tỷ lệ % mức hưởng lương hưu tối đa bằng 75%, do đó tỷ lệ % mức hưởng lương hưu là 75%.

- Ông năm nay 57 tuổi, tháng 12/2020 ông nghỉ hưu, nếu thời gian công tác của ông có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm theo danh mục nghề, công việc do Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành hoặc có 15 năm công tác ở địa bàn (cấp xã) có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lê  thì tỷ lệ mức hưởng lương hưu của ông là 75%.

Trường hợp không đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm theo danh mục nghề, công việc do Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành hoặc không đủ 15 năm công tác ở địa bàn (cấp xã) có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên hoặc lên thì được tính là làm việc trong điều kiện bình thường, nêu ông bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng lương hưu với tỷ lệ mức hưởng lương hưu được tính như sau:

+ Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm đi 2%. Tuổi hưởng hưu trong điều kiện làm việc bình thường là 60 tuổi đối với nam. Ông 57 tuổi, số năm nghỉ hưu trước tuổi là 03 năm, tỷ lệ giảm trừ là 3 năm x 2%/năm = 6%.

+ Tỷ lệ hưởng lương hưu của ông còn lại:   75% - 6% = 69%.

  • CÂU HỎI LIÊN QUAN