Phòng Tổ chức cán bộ

03/12/2019 02:53 PM


Dương Kim Văn
Ông Đoàn Công Danh
Trưởng phòng


Tập thể phòng Tổ chức cán bộ

1. Chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện các công tác: Tổ chức bộ máy; biên chế; công tác cán bộ; kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác quân sự địa phương; công tác thanh niên; bình đẳng giới; thực hiện quy chế dân chủ; việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN; tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể Bảo hiểm xã hội huyện theo quy định của cấp có thẩm quyền trình Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định.

b) Xây dựng kế hoạch biên chế dài hạn, hàng năm; quản lý và phân bổ chỉ tiêu biên chế cho Bảo hiểm xã hội huyện và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

c) Tham gia xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện.

d) Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

đ) Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác; nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch, tổng hợp việc thực hiện công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh.

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở của Bảo hiểm xã hội tỉnh; quy chế phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn và giữa các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội quy, quy chế.

h) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, áp dụng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với các đơn vị và cá nhân thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tổ chức thực hiện công tác: Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, viên chức theo phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

i) Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.

k) Tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; thực hiện quy trình khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

l) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức sau khi được phê duyệt theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

m) Quản lý công chức, viên chức và hồ sơ công chức, viên chức; thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức theo phân cấp.

n) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

o) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quân sự địa phương thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh; thực hiện công tác thanh niên, công tác bình đẳng giới; công tác vì sự tiến bộ phụ nữ; thực hiện quy chế dân chủ theo quy định; thực hiện nghiệp vụ công tác đảng.

p) Thực hiện chuyển đổi số, liên thông dữ liệu theo lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ của phòng. Quản lý và chịu trách nhiệm về dữ liệu trong phần mềm quản lý cán bộ và phần mềm thi đua, khen thưởng theo phân quyền, trên địa bàn toàn tỉnh.

q) Đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ.

r) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN trong thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của phòng.

s) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức, cán bộ.

t) Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

u) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

3/ Danh sách viên chức của phòng:

STT Họ tên Chức vụ Địa chỉ email Điện thoại
1 Đoàn Công Danh Trưởng phòng danhdc@gialai.vss.gov.vn 0979.814.579
2 Hồ Thị Xuân Ngân Chuyên viên    
3 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên    
4 Nguyễn Thị Kim Anh Chuyên viên    
5 Nguyễn Thị Hồng Thảo Chuyên viên