Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Quản lý Thu

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Phòng Kế hoạch tài chính

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

Phòng Giám định Bảo hiểm y tế

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội

Văn phòng

Phòng Cấp sổ thẻ