Phòng Truyền thông

03/12/2019 02:08 PM


Ông Lê Tiến Mạnh
Ông Lê Tiến Mạnh
Trưởng phòng
 
Nguyễn Thị Thu Hà
Bà Nguyễn Thị Thu Hà
Phó Trưởng phòng

 

 


Tập thể phòng Truyền thông 

1. Chức năng:

Phòng Truyền thông có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; công tác hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Xây dựng, trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chương trình, kế hoạch công tác truyền thông và công tác hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế phù hợp với yêu cầu, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và quy định Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tổ chức, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xây dựng dự toán kinh phí tuyên truyền và kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chính sách hàng năm của Bảo hiểm xã hội tỉnh và đề xuất việc sử dụng kinh phí có hiệu quả theo qui định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ký hợp đồng về truyền thông theo quy định.

c) Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu thực hiện tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng theo chương trình, kế hoạch của Phòng Quản lý Thu-Sổ, Thẻ xây dựng đã được Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phê duyệt.

d) Khai thác và sử dụng các nguồn thông tin và kênh thông tin trong và ngoài Ngành đúng quy định của pháp luật để tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế phù hợp với mục đích, nhiệm vụ tuyên truyền trong từng thời kỳ của Ngành.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo quy định tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý, biên tập thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng gửi đến.

e) Tiếp nhận, xử lý thông tin, thực hiện hỗ trợ, tư vấn, giải đáp các yêu cầu của tổ chức, cá nhân về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thông qua tổng đài, điện thoại, Fanpage, zalo, email, Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh.

g) Tiếp nhận, xử lý thông tin, thực hiện hỗ trợ, tư vấn, giải đáp trực tiếp các yêu cầu của tổ chức, cá nhân về các dịch vụ công do ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai theo phân cấp.

h) Tổ chức khảo sát nhu cầu của tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn, thực hiện  đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, người dân đối với dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chính sách.

i) Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền và tư vấn, hỗ trợ, giải đáp về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với Bảo hiểm xã hội huyện.

k) Hướng dẫn sử dụng và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng đối với Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

l) Thực hiện chuyển đổi số, liên thông dữ liệu theo lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ của phòng. Quản lý và chịu trách nhiệm về dữ liệu trong phần mềm nghiệp vụ theo phân quyền, trên địa bàn toàn tỉnh.

m) Tham gia, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

n) Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan giải quyết đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

o) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan (trong và ngoài Ngành) thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tư vấn, giải đáp chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tham gia công tác bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

p) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN.

q) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông và hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chính sách.

r) Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

s) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. 

3/ Danh sách viên chức của phòng:

STT Họ tên Chức vụ Địa chỉ email Điện thoại
1 Lê Tiến Mạnh Trưởng phòng manhlt@gialai.vss.gov.vn 0935091399
2 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Trưởng phòng hantt@gialai.vss.gov.vn 0982263379
3 Đặng Sen Cán sự dangsen@gialai.vss.gov.vn  
4 Đỗ Thị Nguyệt Minh Chuyên viên minhdtn@gialai.vss.gov.vn  
5 Đặng Đăng Thiên Chuyên viên thiendd@gialai.vss.gov.vn