Hướng dẫn cập nhật hồ sơ hưởng BHXH lên Hệ thống Lưu trữ tập trung

15/05/2020 03:18 PM


Thực hiện Công văn số 3985/BHXH-LT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam hướng dẫn cập nhật hồ sơ hưởng BHXH lên Hệ thống Lưu trữ tập trung. Theo đó:

Bộ phận Tiếp nhận &Trả kết quả thủ tục hành chính (TN&TKQTTHC) thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ giấy đã tiếp nhận (trừ sổ BHXH) để cập nhật vào Hệ thống (kiểm tra đảm bảo đủ thành phần hồ sơ, tính chính xác, tính toàn vẹn của hồ sơ; scan toàn bộ hồ sơ giấy để cập nhật vào Hệ thống) và chuyển Bộ phận Chế độ BHXH.

Bộ phận Chế độ truy cập vào Hệ thống, cập nhật thông tin, đối chiếu với dữ liệu để xét duyệt hồ sơ hưởng các chế độ BHXH và trình lãnh đạo phê duyệt các quyết định, bản quá trình đóng BHXH (nếu có) tương ứng với từng chế độ theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH; đồng thời in 02 bản các quyết định hưởng, bản quá trình đóng BHXH trình lãnh đạo ký phát hành; chuyển bộ phận TN&TKQTTHC.

Bộ phận TN&TKQTTHC nhận hồ sơ đã được giải quyết từ Bộ phận Chế độ BHXH để trả cho người nộp theo hình thức đã đăng ký nhận hồ sơ. Tích hợp hồ sơ giấy đã tiếp nhận (đã được số hóa) với hồ sơ đã được giải quyết (đã được ký số) từ Bộ phận Chế độ BHXH kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đầy đủ và đảm bảo tính pháp lý thì chuyển sang Hệ thống Lưu trữ tập trung; đồng thời tổ chức lưu trữ hồ sơ giấy theo quy định.

Các bộ phận nghiệp vụ có liên quan thực hiện số hóa để cập nhật lên Hệ thống Lưu trữ tập trung phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ và lưu trữ hồ sơ hưởng các chế độ BHXH theo đúng quy định.

Thu Lộc